Динарске уплате и донације

У динарима

Динарске уплате се могу вршити преко текућег рачуна бр.

160-19534-62

(Банка Интеза)