Статут Београдског форума за свет равноправних

Документи

Статут Београдског форума за свет равноправних

Statut Beogradskog foruma za svet ravnopravnih

На основу чл. 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник  РС бр. 51/2009) и чл. 16. Статута Београдског форума за свет равноправних, на редовној Годишњој скупштини Београдског форума, одржаној 25. децембра 2010 године у Београду, усвојен је пречишћен текст Статута, који гласи:


С Т А Т У Т

БЕОГРАДСКОГ ФОРУМА ЗА СВЕТ РАВНОПРАВНИХ

Опште одредбе

Члан 1

Овим Статутом се у складу са Законом уређују: назив и седиште Београдског форума за свет равноправних (у даљем тексту - Форум); област остваривања циљева, циљеви ради којих се оснива; унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката удружења, ако их доноси; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и одредбе о привредној или другој делатности којом се стиче добит, ако је удружење обавља; начин одлучивања о статусним променама и престанку рада; поступање са имовином удружења у случају престанка удружења; поступак усвајања финансијских и других извештаја; изглед и садржина печата и друга питања утврђена законом.

Назив и седиште удружења

Члан 2

Назив удружења је: Београдски форум за свет равноправних (у даљем тексту - Форум).
Назив на енглеском језику:  Belgrade Forum for a World of Equals
Форум има седиште у Београду, Сремска бр.  6, IV спрат.

Област остваривања циљева

Члан 3

Форум је невладино, независно, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области промовисања мира, разумевања и равноправне међународне сарадње, општеприхваћених стандарда грађанских, политичких, економско-социјалних и културних права човека, садржаних у највишим међународним правним инструментима и политичким документима.

Циљеви Форума

Члан 4

Циљеви Форума су промовисање, заштита и афирмација државних и националних интереса Србије, равноправности  и истине, јачање улоге права, правде и солидарности на унутрашњем и међународном плану, заштита људских и мањинских права и слобода.
Форум своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5

Циљеве наведене у члану 4. овог Статута Форум остварује кроз:

1) праћење и анализирање унутрашњих и међународних, политичких, економских, друштвених и других кретања на Балкану, у Европи и свету;
2) информисање јавности и стручних институција и форума о свом раду и мишљењима о питањима којима се бави;
3) израду и издавање анализа, публикација и информација о питањима из свог делокруга;
4) сарадњу са сродним организацијама и удружењима у Србији и иностранству, кроз размену публикација и литературе, рад на истраживачким пројектима, одржавање саветовања, округлих столова и других видова размене мишљења и искустава;
5) учешће на скуповима и у расправама у земљи и иностранству из области политичких, економских, безбедносних и друштвених кретања на Балкану, у Европи и свету.

Члан 6

Ради остваривања својих циљева, Форум обавља  издавачку делатност  (шифра делатности  5811) у складу са овим Статутом и законима.
Организацију и начин рада ове делатности уређује Управни одбор Форума својим одлукама.

Члан 7

Форум својим укупним деловањем доприноси заштири интереса и јачању угледа Србије, афирмацији и поштовању равноправности земаља, народа и  људи.
У свом раду Форум се инспирише принципима и циљевима Повеље ОУН, Хелсиншког Финалног акта и Париске повеље ОЕБС.

Члан 8

Форум може, у складу са овим Статутом и законом оснивати или покретати оснивање других удружења или организација које доприносе циљевима мира, равноправности, афирмацији истине, права и правде.

Члан 9

Рад у Форуму је добровољан (волонтерски).

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 10

Члан Форума може, у складу са Законом и овим Статутом, бити свако пунолетно физичко као и правно лице које има интерес и способност за учешће у његовој делатности и остваривање његових циљева и које прихвата Статут и програмске циљеве Форума.
О пријему у чланство одлучује Управни одбор на основу изражене жеље и две писане препоруке чланова Управног одбора и о томе, без одлагања, обавештава подносиоца пријаве.
Страни држављани, по одлуци Управног одбора, могу бити почасни чланови Форума, без права учешћа у доношењу одлука.

Члан 11

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Форуму може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута, или нарушавања угледа Форума.
Одлукау о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да  се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Форуму.

Члан 12

Права, обавезе и одговорности чланова

Члан Форума има право да:

1)    равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Форума;
2)     непосредно учествује у одлучивању на Скупштини , као и преко органа Форума;
3)     бира и буде биран у органе Форума и да има увид у рад Форума и његово финансијско пословање;
4)     буде благовремено информисан о раду и активностима Форума;
5)    купује издања Београдског форума по привилегованим ценама које утврди Управни одбор

Члан је дужан да:

1) чува углед Форума и  активно доприноси               остваривању његових циљева;
2)    учествује, у складу са интересовањем, у активностима Форума;
3)    поштују Статут  Форума и одлуке његових органа;
4)    плаћа чланарину;
5)    обавља друге послове које му повери Управни одбор.


Унутрашња организација Форума

Члан 13

Органи Форума су:

1)    Скупштина;
2)    Председник;
3)    Управни одбор;
4)    Директор;
5)    Надзорни одбор и
6)    Програмски савет.

Скупштина Форума

Члан 14

Скупштину Форума чине сви његови чланови, са једнаким правом гласа.
Скупштина је највиши орган Форума.
Састаје се редовно једном годишње.
Ванредна седница Скупштине  може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање јредне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Члан 15

Седницу Скупштине сазива Председник Управног одбора Форума писаним обавештењем о месту  и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом председава Председник Скупштине изабран јавним гласањем.
Скупштина има Председника и Потпредседника, које бира из редова својих чланова и чији мандат траје четири године, са могућношћу поновног избора.

Члан 16

Скупштина Форума:

1)    доноси план и програм рада Форума;
2)    усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3)    усваја друге опште акте Форума;
4)    бира и разрешава Председника и Потпредседника, Председника Форума, чланове Управног и Надзорног одбора и Програмског савета;
5)    разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6)     разматра и усваја финансијски план и извештај;
7)    одлучује о статусним променама и престанку рада Форума;
8)    одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
9)    доноси одлуку о установаљавању признања Форума за изузетне резултате у развијању сарадње са сродним удружењима, ширењу истине, идеја равноправности и солидарности и за посебан допринос раду и афирмацији Форума.  Избор личности и доделу признања врши Управни одбор на основу предлога Комисије за признања.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Форума, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Управни одбор Форума:

Члан 17

Управни одбор има 15 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Управни одбор је извршни орган Форума, који се стара о спровођењу циљева Форума који су утврђени овим Статутом.
Председника Форума бира Скупштина и он је, по функцији, члан Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Седнице Управног одбора заказује и њима руководи Председник Форума.
Седнице Управног одбора одржавају се на иницијативу Председника Форума, или најмање 5 чланова Управног одбора.

Члан 18

Председник Форума:
1)заступа Форум у правном промету и има права и дужности финансијског налагодавца.
2) представља Форум у ѕемљи и иностранству.
3)организује рад Управног одбора и стара се о равномерном распореду задужења појединих члановач.
4)Сазива седнице Управног одбора којима  председава
5) Предлаже директора Форума
6) Предлаже одлуке Управног одбора
Председник Форума може имати заменика, који обавља одређене послове и замењује Председника у одсусутву.
Председника Форума бира Скупштина на период од 4 године и по истеку мандата може бити поново биран на исту дужност.

Члан 19

Управни одбор:

1)    руководи радом Форума између две седнице  Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева  Форума;
2)    организује редовно обављање делатности Форума;
3)    припрема извештај о раду Форума и финансијски извештај и подноси их скупштини на усвајање;
4)     припрема предлоге одлука које усваја Скупштина и спроводи одлуке и закључке које доноси Скупштина;
5)    доноси финансијске одлуке, годишњи финансијски план и усваја завршни рачун;
6)    поверава посебне послове појединим члановима;
7)    одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом, или на предлог најмање пет чланова Форума и припрема предлог измена и допуна,  који подноси Скупштини на усвајање;
8)    одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2 Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Форума за тај постузпак;
9)    именује директора Форума, чији мандат траје 4 године и може поново бити именован на исту функцију;
10)    одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Форума; 
11)    врши и друге послове које му повери Скупштина Форума;

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 20

Директор се стара о спровођењу одлука Скуштине, Председника и Управног одбора Форума, припрема седнице Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора и Програмског савета, организује рад стручне службе, води регистар чланова Форума, припрема предлоге извештаја, завршног рачуна, планова и одлука и обавља друге послове и задатке које му повере Скупштина, Председник и Управни одбор Форума.

Директор се стара о вођењу и чувању евиденције чланства и друге
документације у     складу са законом, Статутом и одлукама
Скупштине и Управног одбора.
Директор одговар за законитост пословања Форума.
Директор за свој рад одговара Управном одбору.
Директор може имати помоћнике које именује Управни одбор.

Надзорни одбор:

Члан 21

Надзорни одбор контролише законистост рада и финансијско пословање Форума и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина.
Председника Надзорног одбора бирају чланови тог органа на предлог Управног одбора Форума.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси редовне извештаје Скупштини Форума.

Програмски савет Форума

Члан 22

Форум има Програмски савет, чије чланове бира Скупштина. Програмски савет има двадесет један члана. 
Програмски савет има саветодавну улогу, а бави се утврђивањем основних праваца активности Форума и своје предлоге и препоруке даје Управном одбору.
У раду Савета учествују чланови Управног одбора. Савет бира председника на предлог Управног одбора.
Мандат чланова и председника Програмског савета траје 4 године и могу бити поново бирани.

Члан 23

Форум може оснивати огранке у земљи и расејању од 20, или више чланова.
Чланови огранка су чланови Форума са једнаким правима и обавезама.
Одлуку о оснивању огранка доноси Управни одбор. Огранци су самостални у свом раду у оквиру Статута и програмских начела Форума.
Сви чланови огранка чине Скупштину огранка, која бира Управни одбор од 5 до 7 чланова.
Управни одбор огранка из редова својих чланова бира председника, на предлог Управног одбора Форума.
Мандат Управног одбора и председника Управног одбора огранка је четири године и могу бити поново бирани.
Управни одбор огранка и председник огранка за свој рад одговарају Скупштини огранка.
Управни одбор огранка о свом раду редовно обавештава Управни одбор Форума.
Председник Управног одбора огранка присуствује седницама Управног одбора Форума, а учествује у одлучивању о питањима која се тичу огранка чији је представник.

Остваривање јавности рада:

Члан 24

Рад Форума је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Форума, непосредно или путем свог веб сајта на интернету, путем  интерних публикација и саопштења за јавност, или на други примеран начин.
Активност Форума и његово финансијско пословање су отворени за увид надлежних органа у складу са важећим прописима.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Форума подносе се члановима на седници Скупштине.

Члан 25

Ради остваривања својих циљева, Форум успоставља контакте  и сарађује са другим сродним удружењима и организацијама у земљи и инсотранству.
Ради остваривања својих циљева, Форум може да се удружује у савезе и друге облике организовања и у међународне организације, о чему одлуку доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

Начин стицања средстава за остваривање циљева Форума
и располагање средствима

Члан 26

Форум за свој рад прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени начин.
Форум може прибављати средства обављајући делатност из члана 6. Статута након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката, а добит остваренa обављањем ове делатности користиће се искључиво за остваривање циљева Форума
Скупштина утврђује политику располагања средствима Форума, а о извршењу њених одлука старају се Управни одбор, Председник и директор Форума, у складу са Статутом и својим овлашћењима.


Престанак рада Форума

Члан 27

Форум престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева, ка и у другим случајевима предвиђеним Законом.
У случају престанка рада Форума, имовина Форума се даје у добротворне сврхе Фонду “Сања Миленковић”, у Београду.

Члан 28

Текст овог Статута објавити у публикацији Форума и на вебсајту Форума.

Изглед и садржина печата

Члан 29

Форум има свој округли печат са пуним називом и назнаком места седишта (текст на печату гласи: «Београдски форум за свет равноправних», у средишњем делу печата је назив седишта  – «Београд»).
Печат се посебно чува од неовлашћеног коришћења и злоупотребе.

Форум има четвртасти штамбиљ правоугаоног облика, чији је текст истоветан са текстом округлог печата, са додатком места за назнаку броја деловодног протокола, датума и места седишта.
За коришћење печата и штамбиља, у складу са Законом и овим Статутом, одговоран је директор.

Члан 30

Овај Статут ступа на снагу даном уписа Форума у Регистар удружења.

Члан 31

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

У Београду, 25. децембра 2010. године


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                         ПРЕДСЕДНИК БЕОГРАДСКОГ ФОРУМА            

Драгомир Вучићевић                                      Живадин Јовановић


Документ можете преузети овде;

Статут Београдског форума за свет равноправних (PDF, 250 KB)